Lahkominek lehe "Matõmaatiga mõistõq" kujjõ vaihõl

olõ-õi muutmiisi kokkovõtõt
==L==
*? (lahend)
*? (lahtine hulk)
*? (laiendamine)
*[[lemma]] (lemma)
*? (liidetav)
*? (liitfunktsioon)
*? (liitmisreegel)
*? (lineaarfunktsioon)
*? (lineaarkombinatsioon)
*? (lineaarne järjestus)
*? (lineaarvõrrand)
*? (lineaarvõrrandisüsteem)
*? (lineaarvõrrandite süsteem)
*? (loenduv hulk)
*? (logaritm)
*? (logaritmfunktsioon)
*? (logaritmimine)
*? (lõik)
*? (lõplik hulk)
*? (lõplik jada)
*[[lõpmatus]] (lõpmatus)
*[[läbimõõt]] (läbimõõt)
 
==M==
*[[Maahaarvaminõ]] (lahutamine)
*[[maatriks]] (maatriks)
*[[maksimum]] (maksimum)
*? [[matõmaatilinõ(matemaatiline analüüs]])
*[[Matõmaatiga alostus]] (elementaarmatemaatika)
*? (matemaatiline induktsioon)
*[[Matõmaatigamatõmaatiga alostus]] (elementaarmatemaatika)
*[[matõmaatigatäht]] (matemaatiline märk)
*[[matõmaatilinõ loogiga]] (matemaatiline loogika)
*[[matõmaatilinõ statistiga]] (matemaatiline statistika)
*? (mediaan)
*[[meetrika]] (meetrika)
*[[meetriline ruum]] (meetriline ruum)
*[[Mersenne'i arv]] (Mersenne'i arv)
*[[miinimum]] (miinimum)
*[[miinus]] (miinus)
*[[monoid]] (monoid)
*? (monotoonne funktsioon)
*[[moodul]] (moodul)
*? (murdjoon)
*? (murdosa)
*? (muut)
*[[muutuja]] (muutuja)
*? (mõõde)
*? (määramata integraal)
*? (määratud integraal)
*? (määramispiirkond)
 
==N==
*? (naturaalarv)
*? (naturaallogaritm)
*? (negatiivne arv)
*[[nelinukk]] (nelinurk)
*? (Newtoni binoomvalem)
*? (n-korteež)
*? (normaaljaotus)
*[[nukapoolitaja]] (nurgapoolitaja)
*[[nukk]] (nurk)
*[[null]] (null)
*? (nõgusus)
 
==O==
 
==P==
*? (paarisarv)
*? (paarisfunktsioon)
*? (paaritu arv)
*? (paaritu funktsioon)
*[[parabol]] (parabool)
*? (paralleelsus)
*[[peegeldüs]] (peegeldus)
*? (perioodiline funktsioon)
*[[perisalambhulk]] (pärisalmhulk)
*? (permutatsioon)
*? (pidev funktsioon)
*[[pii]] (pii)
*? (piirväärtus)
*[[pikkus]] (pikkus)
?[[pind]] (pind)
*? (pindala)
*? (planimeetria)
*[[pluss]] (pluss)
*? [[polünom]] (polünoom)
*? (positiivne arv)
*? (positsiooniline arvusüsteem)
*? (prisma)
*? (projektsioon)
*[[protsent]] (protsent)
*[[punkt (matõmaatiga)|punkt]] (punkt)
*[[põhi (matõmaatiga)|põhi]] (põhi)
*[[perisalambhulk]] (pärisalmhulk)
*? (põiknurgad)
*? (pöördkeha)
*? (püramiid)
*[[püürdarv]] (pöördarv)
*[[Pythagorase teorem]] (Pythagorase teoreem)
 
*? (ratsionaalarv)
*? (reaalarv)
*? (refleksiivsus)
*? (rida)
*? (ring (algebra))
*? (ringi kvadratuur)
*[[tsõõrjuun]] (ringjoon)
*[[ristkülik]] (ristkülik)
*[[ristnukk]] (täisnurk)
*? (ristsirge)
*? (ristsumma)
*? (risttahukas)
*[[ristuminõ]] (ristumine)
*? (romb)
*[[Russelli vastaossus]] (Russelli paradoks)
* [[ruum (geomeetriä)|ruum]] (ruum)
*? (ruumala)
*? (ruumiline kujund)
*? (ruutvõrrand)
*? (rööptahukas)
*[[rühm (matemaatikamatõmaatiga)|rühm]] (rühm)
*[[rüüpkülik]] (rööpkülik)
 
==S==
*[[samasus (matemaatika)|samasus]] (samasus)
*? (samasusteisendus)
*? (sarnasus)
*? (segakorrutis)
*? (segment)
*? (sektor)
*? (serv)
*[[siinus]] (siinus)
*? (siinusfunktsioon)
*[[siinusteorem]] (siinusteoreem)
*[[sinusoid]] (sinusoid)
*[[sisenukk]] (sisenurk)
*? (skalaar)
*? (skalaarkorrutis)
*? (standardhälve)
*[[statistiga]] (statistiga)
*? (stereomeetria)
*? (summa)
*? (suund)
*? (suurim ühistegur)
*? (suurring)
*? (suurringjoon)
*? (sümmeetria)
 
==T==
*? (taandamine)
*[[tangens]] (tangens)
*? (tangensfunktsioon)
*[[tasapind]] (tasand)
*? (tegur)
*? (teguriteks lahutamine)
*? (tehe)
*? (teisendus)
*? (telglõik)
*[[teorem]]
*[[terräv nukk]] (teravnurk)
*? (tetraeeder)
*? (topoloogia)
*? (transitiivsus)
*? (trapets)
*? (trigonomeetria)
*[[tsilindri]] (silinder)
*[[tsirkli]] (sirkel)
*[[tsõõr]] (ring)
*[[tsõõrjuun]] (ringjoon)
*? (tuletis)
*? (tundmatu)
*? (tõenäosus)
*? (tõenäosusteooria)
*? (tõkestatud funktsioon)
*[[tõõstus]] (tõestus)
*? (tõus)
*? (täielik järjestus)
*? (täisarv)
*? (täisosa)
*[[tömp nukk]] (nürinurk)
*[[tühi hulk]] (tühi hulk)
*[[hulga tükeldüs|tükeldüs]] (tükeldus)
*?[[tüvipüramiid]]
*[[tüvitäht]] (tüvenumber)
 
==U==
==V==
*? (vahe)
*? (vahemik)
*? (valem)
*? (vastandarv)
*? (vastavus)
*[[vektor]] (vektor)
*[[viisnukk]] (viisnurk)
*? (võimsus)
*? (võrdeline sõltuvus)
*? (võrdsus)
*? (võrdus)
*? (võrrand)
*? (võrrandisüsteem)
*? (võrratus)
*? (võrre)
*[[võrõ]] (võre)
*? (vähendaja)
*? (vähendatav)
*? (vähim ühiskordne)
 
==Õ==
*? (ühikmaatriks)
*? (ühikring)
*? (ühistegur)
*? (üksühene vastavus)
*? (üldelement)
*? (üldlahend)
*[[ülembhulk]] (ülemhulk)
*[[ümbremõõt]] (ümbermõõt)
Anonüümne kasutaja