Lahkominek lehe "Lõunõeesti kiil" kujjõ vaihõl

olõ-õi muutmiisi kokkovõtõt
Resümee puudub
Resümee puudub
Lõunaeesti keele täämbädse päävä variandõst peetäs umaette keeles inämbüisi õnnõ [[võro kiil]]t, miä om eesti kiräkeelest kõgõ kavvõmb ja erälde keeles tunnistõt ka ISO Riikevaihõlidsõ Standardiorganisatsiooni puult (([http://www.sil.org/iso639-3/documentation.asp?id=vro keelekuud ''vro'']). Seto kiilt peetäs keeletiidüsen inämbüisi võro keele variandis. Tuuperäst om võro ja seto keele jaos mõnikõrd pruugit ka liitnimme ''võro-seto kiil''.
 
Lõunaeesti keeleala õdagu- ja põh'ajaon kõnõldavit Mulgi ja Tarto keelevariantõkiilt peetäs täämbätseni pääväni inämbüisi murdis. Nääq ommaq põh'a- ja lõunaeesti keeleala piiri pääl, tuuperäst ommaq saanuq pall'o mõotuisi põh'aeesti poolõ päält ni kujonuq loomuligus üleminekis lõunaeesti süämen kõnõldavalt maksimaalsõlt lõunaeestilidselt võro keelelt eesti keelele.
 
==Keele nimetämisest==