Terveharv vai täüsarv om kas tüküarv (1,2,3,...), tüküarvo vastanarv (-1,-2,-3,...) vai null. Tuu tähendäs, terveharv om hulga {...,-2,-1,0,1,2,3,...} elonik. Kõiki tüküarvõ hulka tähüstedäs tähega .

Ega terveharv om jagoarv, mink jagaja om 1. Jagoarvõst ommaq terveq nuuq, mink jaetav jagonõs täpsehe jagajaga. Näütüses jagoarv 6/3 om terveharv, a 6/4=3/2=1½ olõ-iq.

Matõmaatikan (arvoteoorian) luvvasõq terveqarvoq hariligult ku tüküarvõ paarõ ekvivalendsiklassiq.