Keskvõrrõq vai komparatiiv om umahussõna vai määrsõna võrdõlusastõq. Keskvõrrõq näütäs, et minkalgi om midägi rohkõmb vai veidemb kuq tõõsõl.

  • Sannalisõq nõudsõq sannamehe käest kõvõmbat lõunõt. Tan lausõn om sõna kõva keskvõrdõ osakäänüssen.
  • Kaeq, saq olõt paksõmbas lännüq! Tan lausõn om sõna paks keskvõrdõ saajakäänüssen.

Mõnikõrd om umahussõna keskvõrdõst saanuq ka umaette pruukmisõn sõna:

  • Parõmb um puuľ munna ku tühi kuuŕ.
  • Üts' vanõmb naanõ sais' mul iin.

Umahussõnno võrdõlusastmõq ommaq ka algvõrrõq ni ülivõrrõq.

Keskvõrrõq võro keelen

toimõndaq

Kõgõ hariligumb keskvõrdõ tunnus võro keelen om -mb, miä liitüs umahussõna vai määrsõna umakäänüssele.

Om ka kotussit, kom keskvõrdõ tunnussõs om midägi muud. Näütüses hummogupoolidsõmb Võromaa vai Setomaa, kon keskvõrdõ tunnussõs om -p: vanõp miis.

Ütsüsen
Algvõrrõq Keskvõrrõq Keskvõrdõ umakäänüs Keskvõrdõ osakäänüs
lämmi lämmämb lämmämbä lämmämbät / lämmämpä
vahtsõnõ vahtsõmb vahtsõmba vahtsõmbat / vahtsõmpa
Mitmusõn
Algvõrrõq Keskvõrrõq Keskvõrdõ umakäänüs Keskvõrdõ osakäänüs
lämmiq lämmimbäq lämmämbide / lämmämpi lämmämbit / lämmämpi
vahtsõq vahtsõmbaq vahtsõmbidõ vahtsõmbit / vahtsõmpi

Om ka sõnno, kon umakäänüssen inne -mb tunnust midägi muutus. Inämbjaolt ommaq njooq katõtsilbilidseq a- / ä- vai u- / ü-tüvega sanaq. Sinnäq tulõ e / õ asõmalõ.

Algvõrrõq Keskvõrrõq Keskvõrdõ umakäänüs Keskvõrdõ osakäänüs
pikk' pikemb pikembä pikembät
paks paksõmb paksõmba paksõmbat / paksõmpa

Perränõudminõ

toimõndaq

Keskvõrrõq nõud võro keelen ka tegemisalodsõ vai sihitise muutmist. Võro keelen saa taad tetäq kattõ muudu.

  • Saq olõt must pikemb.
  • Saq olõt pikemb minno.

Keskvõrdõ aolugu

toimõndaq

Varahadsõn õdagumeresoomõ algkeelen ol'l' keskvõrdõ tunnussõs *-mpa, *-mpä. Nimekäänüssen muutuq a ni ä > i. Tast lõpust om täämbädses pääväs i ärq kaonuq, aq taad võit viil nätäq näütüses soomõ keelen.

Keskvõrrõ tõisin keelin

toimõndaq

Soomõ keelen om pal'l'o vanna alalõ, nii om ka i sõna lõpun olõman.

suur'
Kiil' Algvõrrõq Keskvõrrõq
Võro suur' suurõmb
Seto suur' suurõp
Eesti suur suurem
Soomõ suuri suurempi
Vad'a suur suurõp(i)
Vienakar'ala šuuri šuurempi
Vepsä sur' suremb
Ungari nagy nagyobb

Umahussõnno võrdõlõminõ. Võro-eesti-võro sõnaraamat.