Sissekäänüs vai sisseütlejä vai illatiiv om käänüs, mink mõtõq om näüdädäq liikmist kohegi sisse ja vastas küsümüsele kinkahe? minkahe?

Sissekäänüs võro keelen toimõndaq

Võro keelen om sissekäänüssen mitmit lõppõ, miä sõnatüübilde või muutudaq. Lõpuq ommaq: -he, -tE (-ttE), -dE, -htE, -hE, -hA, -hU, -ho. Päält naidõ om ka viil võimalik tetäq sisseütlejä ilma lõpulda.

Selgütüses: suurõq täheq käänüselõpõn tähendäseq keeletiidüsen tuud, et tuun lõpun või ollaq nii taga- ku edepuulnõ helü: E = e vai õ; A = a vai ä; U = u vai ü, nii et näütüses -hA um sama miä -ha / -hä.

Mõnikõrd olõnõs sissekäänüsse pruukminõ ka murdõst – egäl puul ei olõq kõik ütesugumanõ.

-he toimõndaq

Kõgõ vanõmb ja kõgõ hariligumb om lõpp -he, a õdaguvõro keelen om taad veidemb või ei olõq sukugi.

-he lõpp om sissekäänüsse tunnus sääntsin sõnnon, miä ommaq umakäänüssen kolmandan pikkusõn ja katõtsilbilidseq või pikembäq

-he lõpu pruukminõ
Nimekäänüs Umakäänüs Sissekäänüs
suhvli suhvli suhvlihe
läteq lätte lättehe
kotus kotussõ kotussõhe

-hV toimõndaq

Sõnnon, kon om õnnõ ütś tsilp (tüü, suu, maa) om sissekäänüssen lõpun -hV, kon V märk tuud vabahellü, miä sõnan om. Õdagupuulsõn võro keelen või tuu vaba helü ka lühkene ollaq, õkva nigu eesti keelen (pää : pähä). Pikä vabahelüga sissekäänüs om vanõmb ja säänest varianti pruugitas ka võro kiräkeelen.

-hV lõpu pruukminõ
Nimekäänüs Sissekäänüs
tüü tüühü
suu suuhu
pää päähä

-dE toimõndaq

-dE lõpp om harilik õdaguvõro keelen ja lätt kokko tarto keelega.

Taad pruugitas sääl, kon muial võro keelen üteldäs -he.

-dE ja -he võro murdidõ seen
Näüdüssõna Õdaguvõro Hummoguvõro
suhvli suhvlidõ suhvlihe
läteq lättede lättehe

-hE ja -htE toimõndaq

-he /-hõ ja -htE lõpp lääväq võro keele seen pall'o lakja. Egän paigan üteldäs esiqmuudu: täihe ja täihte, koihõ ja koihtõ.

-tE toimõndaq

-tE jakk tulõ perrä sõnnolõ, mink lõpun om -nE vai -Us vai miä ommaq hüdsi, väits vai käsi-tüüpi sõnaq.

-tE jakk sissekäänüssen
Näüdüssõna Sissekäänüs
inemine inemiste
kuivus kuivustõ
hüdsi hüste
väits väiste
käsi kätte

Ilma lõpuldaq sissekäänüs toimõndaq

Ilma lõpuldaq sissekäänüsse alaq kuulusõq lühkene sissekäänüs ja geminaadilinõ sissekäänüs.

Lõpulda sissekäänüs
Näüdüssõna Sissekäänüs
hain haina
silm silmä
tarõ tarrõ

Lätteq toimõndaq

  • Sulev Iva "Võru kirjakeele sõnamuutmissüsteem" Dissertationes Philologiae Estonicae Universitatis Tartuensis 20, Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2007