Eestläseq (varahadsõmb umanimitüs maarahvas) om õdagumeresoomõ rahvas, Eesti põlisrahvas. Inämbüse eestläisi imäkiil om eesti kiil.

Rahvarõivin eestläseq.

Eestläisi etnilidseq alambrühmäq ommaq näütüses võrokõsõqsetoq, mulgiq, saarlasõq ja hiidlasõq.

Rahvusõ tõlgõndamisõs pruugitas Eestin nn Kulturnation'i põhimõttit: ütist kiilt ja kultuuriruumi. Taa om tõistmuudu, ku mitmin suurriigõn, nigu S'aksamaa ja Prantsusmaa, kon rahvusõ liikmõs loetas kõiki riigin elävit inemiisi.

2011. aastaga rahvalugõmisõ perrä oll' eestläisi Eestin 903 000 inemist (69,7%).

Välänpuul Eestit eläs umbõs 160 000 väliseestläst vai eesti päritologa inemist. Päält Eesti eläs eestläisi rohkõmb viil Vinnemaal, Soomõn, Roodsin, USAn ja Kanadan.