Tereq!

Maq olõ võro, eesti, inglüse ja viil mõnõ tõõsõgi Vikipeediä pruukja Võrok, inglüsekeelitseh olõ umal aol olnuq ka Võrolang. Välähpuul vikipeediät olõ võro keele oppaja, edendäjä ja uurja Jüvä Sullõv, kink kotsilõ saat vähä lähkümbält kaiaq tast vai tast. Mullõ saa kirotaq aadrõsi pääle juvasul@ut.ee. Vikipeediäga olõ kokko putnu ja ütte-tõist eesti, inglüse ja soomõ Vikipeedijih kirotanu 2004. aastaga sügüsest pääle. Põhilidsõlt olõ kirotanu sääntsist as'ost nigu võro kiil ja tõõsõq väikuq keeleq.

2005. aastaga alostusõst pääle olõ pruuvnu saiaq võro keelele umma Vikipeediät ja mul um hää miil, et jaanipääväs saigi taa asi peräkõrd teos. Algusõn sai taa vahtsõ võrokeelidse Vikipeediä man pia ütsi toimõndõdus. Õnnõ paar välämaalasõst huvilist-avitajat (Node, Angela) olliq. Eesti vikipeediäläisist avidiq Klaus ja Andres. 2005. aastaga sügüsest pääle um mano löönüq ja kõvva tüühü naanu Valdis. Timä kirotas parhilla suurõmba jao artikliist ja põhilidsõlt timäga piämiki võro viki as'oh kõik nõvvoq maaha. Aigopiteh um mano tulnuq tõisigi inemiisi, kiä ummaq võro vikipeediähe ütte-tõist kirotanuq. Suurõq tenoq kõigilõ nailõ inemiisile!

Umakeeline entsüklopeediä um tähtsä egä keele jaos, a esiqeräle sääntse keele jaos niguq võro kiil, kel olõ-i inne üttegi entsüklopeediät olnuki.

Kutsu kõiki võro keele mõistjit ja huviliisi üles võrokeelitsehe entsüklopeediähe kirotama vai taad muud muudu - teknilidse abi, kujondusõ vai hää nõvvoga edesi avitama!


--Võrok 10:05, 26 Jun 2005 (ja kuid ni aastit ildampa)

Pruukja keelemõistminõ (kaeq Paabõlit):
fiu-vro Imäkiil om võro kiil
fi-3 Tämä käyttäjä osaa suomea erinomaisesti.
Soomõ keelen väega hää tasõq


hu-1 Ez a szerkesztő alapszinten beszéli a magyar nyelvet.
Ungari keelen algaja tasõq
fiu-liv-1 Se kȭlbatiji līvõ kīeldõ mūoštab īrgandõks astāmõs
Liivi keelen algaja tasõq
lv-1 Šis lietotājs latviešu valodu prot pamatlīmenī.
Läti keelen algaja tasõq
Pruukjaq keelemõistmisõ perrä

ALAHPUUL PROOVIVÄRK

toimõndaq