Riitsaarõ Evar (sündünü 29. räüsäkuu pääväl 1968 Setomaal Mokornulgah Obinitsa küläh[1]) om seto sootska ja kunstnik.

Riitsaarõ Evar näütäs pühäsenulka 2015. aastagal soomõ-ugri vikiseminääri avamisõl Obinitsah

Tä om käünü Obinitsa koolih ja päält tuud opnu Vahtsõliinah ja sõs Tal′nah pedagoogikaülikoolih kunsti.[1]

Parhilla eläs Obinitsah, koh tä pidä üteh Kauksi Üllega om kunstigaleriid Hal'as Kunn.[1]

Tä om maalnu, illustriinu raamatid – näütüsest jooństanu’ pildi’ Kauksi Ülle "Käänüpääväle", Vigala Sassi "Kuldmammale" ja seto lugõmikulõ – ni restauriirnu hoonit. Päält tuud om tä valmistanu’ seto suursõlgi ja muid hõpõehtit ni om tennü seto mustridõ ni kirjuga sainapaprit, midä saa kaia’ Saatse muuseumih, Irboska muuseumih, Seto seltsimajah, Setokunstõ galeriih Obinitsah.[1]

Neläl aastagal (2003–2007) oll´ Riitsaarõ Evar Setomaa ülembsootska.

Riitsaarõ Evar om laulnu ansamblih Lõkõriq ni esinenü ka üteh seto miihi laulupargiga Liinatśuraq. Seto laulu laul tä Seto miihi summah ja SMS Tuhkwizza punkbändih.

"Olõ arvamisõl, et perimüskultuurõ tulõ hoita’ ja edesi kanda’. Võimalusõl vana mooduga, vajadusõl vahtsõ ao abivahendeid kasutadõh," ütles tä eis.[1]

Avvomärgi toimõndaq

Viite toimõndaq

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 Seto Kuningriigi Kroonikogo kodoleht.