Matõmaatiga mõistõq

Matõmaatiga mõistidõ nimekiri lugõ üles tähtsämbäq matõmaatiga mõistõq. Sulgõ sisen ommaq nuuq mõistõq eesti keelen. Kõigi asjo jaos olõ-iq viil võrokeelist sõnna vällä märgit ja kõik välläpakut sõnaq pruugi-iq viil kõgõ parõmbaq ollaq. Avitaq vahtsit sõnno vällä märki! Arotamisõs ja vaidlõmisõs võisiq pruuki s'oo artikli arotuslehekülge.

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Õ Ä Ö Ü

AToimõndaq

 • abakus (abakus)
 • Abeli rühm (Abeli rühm)
 • ? (absoluutväärtus)
 • ? (abstsiss)
 • ? (ahelmurd)
 • ? (aksioom)
 • alambhulk (alamhulk)
 • alambhulkõ hulk (alamhulkade hulk)
 • algarv (algarv)
 • ? (algebraline tehe)
 • ? (algebraline võrrand)
 • ? (algfunktsioon)
 • ? (algordinaat)
 • algoritm (algoritm)
 • ? (algtegur)
 • ? (algteguriteks lahutamine)
 • algõbra (algebra)
 • ? (alumine raja)
 • ? (alumine tõke)
 • ? (alus (geomeetria))
 • ? (antisümmeetria)
 • ? (apoteem)
 • ? (argument)
 • ? (aritmeetiline jada)
 • ? (aritmeetiline keskmine)
 • ? (arkusfunktsioonid)
 • arv (arv)
 • arvokunst (aritmeetika)
 • arvokunsti põhiteorem (aritmeetika põhiteoreem)
 • arvo märk (arvu märk)
 • arvolugu (aritmeetikatehe)
 • arvotäht (number)
 • ? (arvtelg)
 • ? (arvujada)
 • ? (arvutamine)
 • ? (assotsiatiivsus)
 • ? (aste)
 • ? (astendaja)
 • ? (astendamine)
 • ? (astendatav)
 • ? (astmefunktsioon)
 • ? (avaldis)

BToimõndaq

CToimõndaq

 • ? (Cardano valem)

Cauchy ribu*? (Cauchy jada)

DToimõndaq

 • ? (determinant)
 • ? (diagonaal)
 • ? (diameeter)
 • ? (diferentseeruv funktsioon)
 • ? (diferentsiaal)
 • ? (diferentsiaalarvutus)
 • ? (diferentsiaalvõrrand)
 • ? (diofantiline võrrand)
 • ? (diskreetne matemaatika)
 • ? (diskriminant)
 • ? (dispersioon)
 • ? (distributiivsus)

EToimõndaq

FToimõndaq

 • ? (faktoriaal)
 • Fourier' tõsõndus (Fourier' teisendus)
 • ? (funktsioon)
 • ? (funktsiooni graafik)
 • ? (funktsiooni muutumispiirkond)

GToimõndaq

 • ? (geomeetria)
 • ? (geomeetriline jada)
 • ? (geomeetriline keskmine)
 • ? (graaf)

HToimõndaq

IToimõndaq

 • ? (imaginaarühik)
 • ? (integraal)
 • ? (integraalarvutus)
 • ? (integreerimine)
 • ? (interpoleerimine)
 • ? (irratsionaalarv)
 • ? (iteratsioonimeetod)

JToimõndaq

KToimõndaq

LToimõndaq

 • ? (lahend)
 • ? (lahtine hulk)
 • ? (laiendamine)
 • lemma (lemma)
 • ? (liidetav)
 • ? (liitfunktsioon)
 • ? (liitmisreegel)
 • ? (lineaarfunktsioon)
 • ? (lineaarkombinatsioon)
 • ? (lineaarne järjestus)
 • ? (lineaarvõrrand)
 • ? (lineaarvõrrandisüsteem)
 • ? (loenduv hulk)
 • ? (logaritm)
 • ? (logaritmfunktsioon)
 • ? (logaritmimine)
 • ? (lõik)
 • ? (lõplik hulk)
 • ? (lõplik jada)
 • lõpmatus (lõpmatus)
 • läbimõõt (läbimõõt)

MToimõndaq

NToimõndaq

 • ? (naturaalarv)
 • ? (naturaallogaritm)
 • ? (negatiivne arv)
 • nelinukk (nelinurk)
 • ? (Newtoni binoomvalem)
 • ? (n-korteež)
 • ? (normaaljaotus)
 • nukapoolitaja (nurgapoolitaja)
 • nukk (nurk)
 • null (null)
 • ? (nõgusus)

OToimõndaq

 • ? (oktaeeder)
 • ? (operand)
 • ? (ordinaat)
 • ? (osaline järjestus)
 • ? (osaliselt järjestatud hulk)
 • ? (otsekorrutis)

PToimõndaq

 • ? (paarisarv)
 • ? (paarisfunktsioon)
 • ? (paaritu arv)
 • ? (paaritu funktsioon)
 • parabol (parabool)
 • ? (paralleelsus)
 • peegeldüs (peegeldus)
 • ? (perioodiline funktsioon)
 • perisalambhulk (pärisalmhulk)
 • ? (permutatsioon)
 • ? (pidev funktsioon)
 • pii (pii)
 • ? (piirväärtus)
 • pikkus (pikkus)

?pind (pind)

 • ? (pindala)
 • ? (planimeetria)
 • pluss (pluss)
 • ? polünom (polünoom)
 • ? (positiivne arv)
 • ? (positsiooniline arvusüsteem)
 • ? (prisma)
 • ? (projektsioon)
 • protsent (protsent)
 • punkt (punkt)
 • põhi (põhi)
 • ? (põiknurgad)
 • ? (pöördkeha)
 • ? (püramiid)
 • püürdarv (pöördarv)
 • Pythagorase teorem (Pythagorase teoreem)

RToimõndaq

 • ? (raadius)
 • ? (radiaan)
 • ? (ratsionaalarv)
 • ? (reaalarv)
 • ? (refleksiivsus)
 • ? (rida)
 • ? (ring (algebra))
 • ? (ringi kvadratuur)
 • ristkülik (ristkülik)
 • ristnukk (täisnurk)
 • ? (ristsirge)
 • ? (ristsumma)
 • ? (risttahukas)
 • ristuminõ (ristumine)
 • ? (romb)
 • Russelli vastaossus (Russelli paradoks)
 • ruum (ruum)
 • ? (ruumala)
 • ? (ruumiline kujund)
 • ? (ruutvõrrand)
 • ? (rööptahukas)
 • rühm (rühm)
 • rüüpkülik (rööpkülik)

SToimõndaq

 • samasus (samasus)
 • ? (samasusteisendus)
 • ? (sarnasus)
 • ? (segakorrutis)
 • ? (segment)
 • ? (sektor)
 • ? (serv)
 • siinus (siinus)
 • ? (siinusfunktsioon)
 • siinusteorem (siinusteoreem)
 • sinusoid (sinusoid)
 • sisenukk (sisenurk)
 • ? (skalaar)
 • ? (skalaarkorrutis)
 • ? (standardhälve)
 • statistiga (statistiga)
 • ? (stereomeetria)
 • ? (summa)
 • ? (suund)
 • ? (suurim ühistegur)
 • ? (suurring)
 • ? (suurringjoon)
 • ? (sümmeetria)

TToimõndaq

UToimõndaq

VToimõndaq

 • ? (vahe)
 • ? (vahemik)
 • vallõm (valem)
 • ? (vastandarv)
 • ? (vastavus)
 • vektor (vektor)
 • ? (vektorkorrutis)
 • vektorruum (vektorruum)
 • ? (vektorväli)
 • ? (Venni diagramm)
 • viisnukk (viisnurk)
 • ? (võimsus)
 • ? (võrdeline sõltuvus)
 • paarkolmnukk ? (võrdhaarne kolmnurk)
 • ? (võrdsus)
 • ? (võrdus)
 • võrrand (võrrand)
 • võrrandisüstem (võrrandisüsteem)
 • võrratus (võrratus)
 • ? (võrre)
 • võra (võre)
 • ? (vähendaja)
 • ? (vähendatav)
 • ? (vähim ühiskordne)

ÕToimõndaq

ÜToimõndaq